Kirkekontoret
Linåbuen 1, Linå
8600 Silkeborg

Tlf. 86841575
Kontakt E-mail: linaa.sogn@km.dk
Sognets officielle E-mail: linaa.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅD I LINÅ

Linå Sogns menighedsråd * 8020@sogn.dk * 8020fortrolig@sogn.dk * 8684 1575 * CVR-nr. 5475 0811

Menighedsrådets målsætninger for det kirkelige arbejde

Hvad angår gudstjenesten, er det menighedsrådets målsætning både at reformere og bevare.

Den overordnede rækkefølge(ordoen) af de forskellige faser af højmessen bør kunne genkendes af mennesker, der kommer fra andre kirker og sogne.

Men hvordan den enkelte fase forløber, og hvilke tekster, der læses og af hvem, vil vi her i Linå gerne eksperimentere med. Og vi har biskoppens tilladelse til dette arbejde.

Målsætningen er at gøre højmessen og andre gudstjenester meningsfulde for moderne mennesker – også for dem, der kun lejlighedsvis kommer i kirken. Det er vigtigt, at formidlingen af det kristne budskab ikke hæmmes af et uforståeligt sprog, indforståethed og stive procedurer, men det er samtidigt et ufravigeligt krav, at gudstjenesten fortsat skal være højtidelig.

Dette er rammerne, som menighedsrådet og gudstjenestevækstedet arbejder indenfor.

Vi konkretiserer Luthers tese om det myndige lægfolk ved at opfordre medlemmer af menigheden til aktivt at deltage i gudstjenesten f.eks. ved læsninger og ved altergang. På den måde får man medejerskab til, hvad der foregår.

Vi er opmærksomme på, at forskellige former for servering før, under eller efter gudstjenesten fremmer menneskers lyst til at komme i kirken. Ved Allehelgen inviterer vi således pårørende til afdøde til suppe før gudstjenesten. Efter aftengudstjenesten ved Kyndelmisse tilbyder vi menigheden et glas herregårdspunch, og med års mellemrum spiser vi sammen i kirken Skærtorsdag aften under gudstjenesten.

Menighedsrådet er meget opmærksom på vigtigheden af at lægge nogle af gudstjenesterne uden for søndag formiddag, hvor de fleste børnefamilier har andre ting at give sig til. Aftengudstjenester er et godt alternativ, og vores smukke middelalderkirke tager sig ikke mindre godt ud, når mørket falder på, og levende lys og dæmpbare lamper tændes.

Der bruges mange ressourcer på korøvning med henblik på korenes aktive medvirken ved gudstjenesterne. Det er en stor gevinst for både sangere og menighed. Musik og sang giver simpelthen gudstjenesten en ekstra dimension.

Musik og sang tilbyder vi også de aller yngste i menigheden i form af babysalmesang og ”de små synger”.

Uden for kirken har kirkegården undergået store forandringer i de senere år. I forhold til antallet af begravelser og bisættelser er kirkegården for stor. De grønne medarbejdere arbejder i samarbejde med menighedsrådet derfor på at gøre pasningen af dele af kirkegården mindre arbejdsintensiv. Større arealer tilsås med græs, og vi forsøger samtidigt at tilbyde de efterladte en større vifte af forskellige typer gravpladser.

Resultatet af omlægningen skulle gerne på sigt gøre kirkegården endnu smukkere: Et sted for refleksion og eftertanke i sognet.

På menighedsrådets vegne, Per Bang Jeppesen